Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wykonując obowiązek informacyjny informujemy, że w związku ze współpracą z Panią/Panem (reprezentowaną przez Panią/Pana firmą) będziemy dokonywali przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Luxury Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, dane firmy:
Luxury Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa
ul. Słomińskiego 17/47, 00-195 Warszawa
NIP 525-231-49-01

W jakim celu będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe Klientów i osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • realizacji przez administratora umów (zleceń),
 • czynności zmierzających do zawarcia umowy handlowej,
 • odpowiadania na zapytania związane ze świadczonymi usługami i oferowanymi produktami,
 • dochodzeniem przez administratora praw (obroną roszczeń),

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje dane podczas kontaktu z pracownikami Administratora. Informacja taka może być dostarczona do Administratora na piśmie w formie poczty tradycyjnej, w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie. Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnodostępnych, takich jak KRS, odpowiedzi z bazy CEIDG lub z firmowych stron internetowych w zakresach danych ogólnodostępnych, publikowanych w sposób jawny.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Klienta lub osoby kontaktowej przechowywane w celu wykonania umów przechowywane są przez okres 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku nie zaistnienia obowiązku podatkowego (umowa nie zostanie zawarta) dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje:

 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko Klienta,
 • imię i nazwisko osób kontaktowych,
 • adresy dostawy towarów lub usług,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • numer NIP,
 • historię przesyłanych zapytań ofertowych.

Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji w tym usługi profilowania (dostosowania reklam produktów wyświetlanych na stronie do aktywności Klienta).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom współpracującym przy realizacji zamówienia i przygotowania ofert, w szczególności firmom transportowym, firmom przygotowującym oferty w imieniu Administratora, firmom realizującym część usług w imieniu Administratora.

Administrator przekazuje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, przygotowania ofert. Żadne dane nie są udostępniane w celach komercyjnych ani sprzedawane.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uaktualniania, ograniczenia zakresu ich przetwarzania, wstrzymania przetwarzania i prawa do bycia zapomnianym. Administrator spełni żądanie osoby w zakresie jak wyżej po potwierdzeniu jej tożsamości.

W celu realizacji powyższych praw należy wysłać korespondencję na adres e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
iod@lmc.com.pl
Tel.: +48 602 341 227

Gdzie można złożyć skargę związaną z przetwarzaniem moich danych?

Skargę w przypadku uznania, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO można wnieść do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.